1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Portal Internetowy Mistrzowie Wypieków, na który składają się w szczególności Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Zeelandia Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sowiej 6c (62-080 Tarnowo Podgórne), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000047393, NIP 7820026025, zwaną dalej Usługodawcą lub Zeelandią.
  2. Portal Internetowy Mistrzowie Wypieków działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. W ramach Portalu Internetowego Mistrzowie Wypieków działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Usługi w domenie internetowej mistrzowiewypiekow.pl.
  4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Mistrzowie Wypieków. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w Portalu Mistrzowie Wypieków, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Portalu Internetowym Mistrzowie Wypieków.
  6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Mistrzowie Wypieków, w szczególności z Usług dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Mistrzowie Wypieków, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 2. DEFINICJE

  1. Portal Internetowy Mistrzowie Wypieków (zwany też Portalem) – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Zeelandia Sp. z o.o. i dostępna pod adresem mistrzowiewypiekow.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Zeelandii.
  2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług dostępnych w Portalu.
  3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Mistrzowie Wypieków, umożliwiające w szczególności:
   1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez redakcję Portalu,
   2. dodawanie komentarzy,
   3. dodawanie zdjęć własnych wypieków wraz z opisami – zwanych dalej „Inspiracjami” po zalogowaniu się i zaakceptowaniu treści przez Usługodawcę,
   4. korzystanie z funkcjonujących mechanizmów informatycznych,
   5. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.
  4. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU MISTRZOWIE WYPIEKÓW

  1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
   1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
   2. po zalogowaniu się, wymiany na Portalu komentarzy, wyrażania własnych myśli i spostrzeżeń (dalej łącznie „komentarzy”) w granicach zakreślonych przez Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa;
   3. po zalogowaniu się, do dodawania Inspiracji.
  2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
  3. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Mistrzowie Wypieków jest bezpłatne.
  4. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w ust. 5 poniżej.
  5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
  6. Użytkownicy zamieszczający komentarze robią to na własną odpowiedzialność.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i Inspiracji sprzecznych z Regulaminem, w szczególności z działem V Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Użytkownik może zalogować się w Portalu poprzez kliknięcie zakładki „Zaloguj się”, podając swój adres e-mail oraz hasło.
  9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: kontakt@mistrzowiewypiekow.pl.
 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Portal Mistrzowie Wypieków oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Mistrzowie Wypieków przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
  4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
   1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
   2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
  5. Zamieszczając Materiały w Portalu, Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU MISTRZOWIE WYPIEKÓW

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
   1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
   2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
   3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
   4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
   5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
   6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
  2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Mistrzowie Wypieków Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.
  5. Jeżeli Inspiracja stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i w czasie licencji na korzystanie z utworu z chwilą umieszczenia Inspiracji w Portalu, z prawem udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wykorzystywanie utworu w różnych formatach i w innych serwisach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach wraz z prawem włączania treści lub ich fragmentów do innych utworów, rozpowszechniania w innych serwisach oraz tworzenia z nich opracowań;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu, rozpowszechnienie utworu w postaci wydania elektronicznego za pośrednictwem sieci informatycznej; rozpowszechnienie utworu w sieci teleinformatycznej, Internecie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. rozpowszechnienie poprzez wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w każdej formie, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych, oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, a także wykorzystanie obrazu egzemplarza utworu oraz fragmentów utworu w materiałach reklamowych promujących Portal (w szczególności zdjęciach, slajdach i zwiastunach Portalu).
  6. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych wobec Inspiracji w zakresie: modyfikowania Inspiracji, w szczególności na dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych, tłumaczenia, przeróbek, adaptacji, włączania do Inspiracji treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączania Inspiracji lub jej części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
  7. Użytkownik oświadcza, że w każdym przypadku, w którym treści Użytkownika zostały opatrzone wizerunkami osób, Użytkownik posiada zgody tych osób na publikację ich wizerunku w Portalu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Usługodawca ma prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów zawierających zgody na wykorzystanie wizerunku.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Mistrzowie Wypieków ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
   2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników;
   3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
   4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Mistrzowie Wypieków ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
   5. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Mistrzowie Wypieków;
   6. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Mistrzowie Wypieków w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 7. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU MISTRZOWIE WYPIEKÓW

  1. Do korzystania z Usług w Portalu Mistrzowie Wypieków niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
  2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Mistrzowie Wypieków w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. localstorage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Mistrzowie Wypieków. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (localstorage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Cookies dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie mistrzowiewypiekow.pl/polityka-cookies.
 9. DANE OSOBOWE

  1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Mistrzowie Wypieków Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Mistrzowie Wypieków. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zeelandia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sowiej 6c, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
  3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Zeelandia Sp. z o.o., ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@mistrzowiewypiekow.pl. W przypadku gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Mistrzowie Wypieków przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Mistrzowie Wypieków, treścią komentarzy lub zgłaszania naruszeń Regulaminu.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@mistrzowiewypiekow.pl lub listownie na adres: Zeelandia Sp. z o.o., ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Mistrzowie Wypieków wraz z informacją o ich dokonaniu.
  2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Mistrzowie Wypieków po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
  3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.
  4. Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.
 12. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

  Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji na stronie www.mistrzowiewypiekow.pl/Regulamin.