Konkurs Wiosenne inspiracje

14.04.2016 11:05 12345 4,00/5 (8)
Stwórz wypiek inspirowany wiosną, zrób mu zdjęcie i weź udział w naszym konkursie!

Konkurs Wiosenne inspiracje wystartował. Co zrobić, aby wziąć udział w walce o nagrody?

po pierwsze: Zarejestruj się w serwisie MistrzowieWypieków.pl

po drugie: Dodaj Inspirację, zawierającą min. 1 zdjęcie słodkiego lub słonego wypieku inspirowanego wiosną. Zrób to w terminie 14-28.04.2016!

po trzecie: Czekaj na wyniki konkursu.

 

Spośród autorów najciekawszych wiosennych inspiracji, w każdej z dwóch kategorii (Cukiernia i Piekarnia) wyłonimy po 3 zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę, ale szanse na wygraną zwiększysz, wysyłając kilka Inspiracji, w obu kategoriach.

Nie zwlekaj, daj się zainspirować budzącej się do życia przyrodzie i wygraj!

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WIOSENNE INSPIRACJE”

 §1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą “Wiosenne Inspiracje”, prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. “Organizator” – Zeelandia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 3. „Uczestnik” – uczestnik Konkursu będący osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 §2. Postanowienia ogólne

 1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 KC za oznaczone w Regulaminie czynności.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony: www.mistrzowiewypiekow.pl.
 3. Konkurs prowadzony jest od dnia 14.04.2016 r. od godziny 11:00 do dnia 28.04.2016 r. do godziny 23:59.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, czy administrowany przez serwis Facebook oraz Instagram.

 §3. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby współpracujące z Organizatorem przy realizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Przez osoby współpracujące rozumie się osoby pozostające w stosunku pracy z podmiotami gospodarczymi współpracującymi z Organizatorem przy realizacji Konkursu (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:a) zarejestrowanie konta w serwisie internetowym mistrzowiewypiekow.pl,
  b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej http://mistrzowiewypiekow.pl/aktualnosci/konkurs-wiosenne-inspiracje,
  c) dodanie Inspiracji – wysłanie zdjęcia wypieku cukierniczego lub piekarskiego wraz z jego krótkim opisem,
  d) w przypadku wygranej w Konkursie przesłanie danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr telefonu oraz wyrażenie zgody na pobranie i przetwarzanie danych osobowych w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@mistrzowiewypiekow.pl w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia Zwycięzców konkursu (celem przekazania nagrody konkursowej),
  e) wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail, wiadomości w serwisie Facebook lub kontakt telefoniczny przez Organizatora związanych z Konkursem, zgoda musi zostać przesłana w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia Zwycięzców konkursu.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie, dodając nieokreśloną liczbę zgłoszeń.
 4. Zgłoszenie wysłane przez Uczestnika zgodnie z § 4 pkt 1 Regulaminu:a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub treści obrażających uczucia religijne, dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne, niepełnosprawność, treści propagujących przemoc, nienawiść, treści o charakterze erotycznym, pornograficznym,
  c) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich lub pokrewnych oraz prawa do ochrony wizerunku.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem, o ile ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci nie następują z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet, o ile powyższe okoliczności nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

 §4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu na stronie internetowej www.mistrzowiewypiekow.pl. Inspiracji, składającej się ze zdjęcia wypieku cukierniczego lub piekarskiego wraz z tytułem i krótkim opisem.
 2. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora po zakończeniu konkursu wybierze 6 najciekawszych zgłoszeń – 3 z kategorii “Cukiernia” oraz 3 z kategorii “Piekarnia”, które zostaną nagrodzone.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród w przypadku dużej ilości ciekawych i kreatywnych zgłoszeń.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w serwisie Facebook za pośrednictwem wpisu na stronie https://www.facebook.com/mistrzowiewypiekow oraz na stronie internetowej www.mistrzowiewypiekow.pl.

 §5. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 §6. Nagrody oraz ich wydanie

 1. Nagrodą jest 6 podwójnych biletów do Multikina – każda nagroda o wartości 60 złotych.
 2. Każdy ze zwycięzców otrzymuje jedną nagrodę.
 3. Wydanie nagrody odbędzie się na zasadach uzgodnionych indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu, nie później jednak niż na 45 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.
 4. Wysyłka nagrody odbędzie się tylko i wyłącznie jeśli zostaną spełnione warunki określone w § 3 pkt 2 d, e. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w § 3 pkt 2 d, e nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 5. W stosunku do wszystkich nagród ustala się dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej 11,11% wartości danej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wpłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 6. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 §7. Prawa autorskie

 1. Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc, z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do utworu w Konkursie wraz z możliwością jego edytowania, na następujących polach eksploatacji:a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zapisywanie i wytwarzanie dowolną metodą
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy,
  d) w zakresie rozpowszechniania utworu we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych.
 2. Uczestnik może przesłać w Zgłoszeniu wyłącznie treści, których jest jedynym twórcą oraz do których przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do rozpowszechniania wizerunków utrwalonych w tych treściach.

 §8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zwycięzców konkursu.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 §9. Dane osobowe

 1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu tj. w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) adres zamieszkania,
  d) numer telefonu,
  e) oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 5. Po przeprowadzeniu Konkursu, zgromadzone i przetwarzane dane osobowe zostaną poddane procesowi anonimizacji.

 

 §10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mistrzowiewypiekow.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiany nie mogą ograniczać praw nabytych przez Uczestników. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie www.mistrzowiewypiekow.pl.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.